Warunki handlowe

Niniejsze OWH znajdują zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych, w szczególności:
umów dostawy, sprzedaży, o dzieło w rozumieniu kodeksu cywilnego, świadczenia usług oraz
innych umów podobnego typu, zawieranych przez Racks and Rolls spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Stare j Kiszewie (zwaną dalej Spółką) z
Kontrahentami, których przedmiotem jest w najszerszym znaczeniu odpłatna dostawa towarów lub
świadczenie usług przez Spółkę.
Ilekroć w niniejszych OWH mowa jest o „Kontrahencie” należy przez to rozumieć dowolny
podmiot krajowy lub zagraniczny, będący drugą strona transakcji handlowej, zawierający ze Spółką
umowę, której przedmiotem jest w najszerszym znaczeniu odpłatna dostawa towarów lub
świadczenie usług. Spółka oraz Kontrahent zwani są łącznie w dalszej części OWH „Stronami”.

Poniżej znajduje się dokument warunków handlowych – nr 1/21_1.04.2021
obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Ogólne Warunki Handlowe_1.04.2021